Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie ustawę... 

 

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje głównie ustawę o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r.  /Dz.U.Nr  64 poz.414 z 1998r. z późn.zm./

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej, realizowanych przez gminy, należą:

·  prowadzenie domów pomocy społecznej, ośrodków wsparcia  o zasięgu lokalnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki

·  przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i specjalnych celowych

·  przyznawanie pomocy rzeczowej

·  przyznawanie pomocy w naturze na ekonomiczne usamodzielnienie

·  przyznawanie i wypłacanie zasiłków i pożyczek na ekonomiczne usamodzielnienie

·  inne zadania z zakresu pomocy społecznej wynikające z rozeznanych potrzeb gminy

Do zadań własnych z zakresu pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym, realizowanych przez gminy, należy:

·  udzielanie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym osobom bezdomnym

·  organizowanie i prowadzenie gminnych ognisk wychowawczych, świetlic i lkubów  środowiskowych dla dzieci, a także organizowanie mieszkań chronionych

·  świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania

·  udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków na świadczeniazdrowotne osób bezdomnych i innych osób niemających dochodu i możliwości ubezpieczenia się na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

·  udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego

·  praca socjalna

·  sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym

Zadania zlecone gminie obejmują:

1.przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych

2.przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, gwarantowanych okresowych i specjalnych okresowych, macierzyńskich okresowych i jednorazowych

3.opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za osoby uprawnione do niektórych świadczeń

4.opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym

5.przyznanie i wyplacanie zasilku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej

6.przyznawanie zasiłku celowego w formie biletu kredytowanego

7.świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych, przysługujących na podstawie przepisów o ochronie zdrowia psychicznego

8.organizowanie i prowadzenie środowiskowych domów samopomocowych

9. zadania wynikające z rzadowychprogramów pomocy społecznejbądź innych ustaw, mających na celuochronę poziomu życia osób i rodzin po zapewnieniu  odpowiednich środków

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umozliwianie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka.

pomocyspołecznej na zasadach określonych w ustawie udziela się osobom i rodzinom, w szczególności z powodu:

1.    ubóstwa

2.    sieroctwa

3.    bezdomności

4.    potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietnosc

5.    bezrobocia

6.    niepełnosprawności

7.    dlugotrwałej choroby

8.    bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych

9.    alkoholizmu lub narkomanii

10. trudności w przystosowaniu do życia po opuszczeniu zakładu karnego

11. klęski żywiołowej lub ekologicznej

            Zadania z  zakresu pomocy społecznej, na terenie gminy  realizuje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.  

Do realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej na terenie powiatu, powołano Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łowiczu. Obsługuje ono  również  teren  gminy Domaniewice w  zakresie swoich zadań ustawowych, w tym pomoc osobom niepełnosprawnych. Przy PCPR funkcjonuje Powiatowy Zespół d/s Orzekania o Niepełnosprawności.

 

 Informację opracowała:Barbara Szymajda (20.10.2004r.)                                Informację wprowadziła: Wanda Golan(29.10.2004r.)

 

Liczba odwiedzin : 8085
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Wanda Golan
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Golan
Czas wytworzenia: 2004-10-29 08:15:31
Czas publikacji: 2004-10-29 08:15:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak