Opis kompetencji stanowisk 

 

 

ZAKRES KOMPETENCJI POSZCZEGÓLNYCH STANOWISK

 W URZĘDZIE GMINY w DOMANIEWICACH

 

 

WÓJT GMINY:

 

1.      kierowanie Urzędem i reprezentowanie go na zewnątrz,

2.      podejmowanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych jako pracodawcy,

3.      wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

4.      przygotowywanie projektów uchwał Rady Gminy oraz określenie sposobu ich wykonywania,

5.      gospodarowanie mieniem komunalnym,

6.      zapewnienie przestrzegania prawa przez pracowników,

7.      koordynowanie działalności komórek organizacyjnych Urzędu, organizowanie ich współpracy oraz rozstrzyganie między nimi sporów, w szczególności dotyczących podziału zadań,

8.      udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych,

9.      przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

10.  wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej,

11.  wydawanie upoważnień pracownikom Urzędu do wydawania decyzji, o których mowa w pkt 10,

12.  wykonywanie obowiązków Szefa Obrony Cywilnej,

13.  wydawanie zarządzeń,

14.  wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Wójta przepisami prawa oraz uchwałami Rady Gminy.

 

 

SEKRETARZ GMINY:

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu Gminy, a w szczególności:

1. sprawowanie funkcji Zastępcy Wójta w razie nieobecności Wójta,

 

2.      opracowanie projektów regulaminu organizacyjnego oraz jego zmian,

3.      opracowanie projektów zakresów czynności i odpowiedzialności na poszczególne stanowiska pracy,

4.      nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących jej usprawnienia,

5.      koordynacja przygotowywania projektów uchwał Rady Gminy i zarządzeń Wójta,

6.      organizacja przygotowania i przeprowadzania spisów, wyborów i referendów,

7.      przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

8.      prowadzenie zbioru przepisów prawnych,

9.      uzgadnianie z pracownikami Urzędu sposobu wykonywania powierzonych im zadań, udzielanie pomocy i instruktażu,

10.      współdziałanie ze Skarbnikiem w sprawach projektu budżetu oraz jego wykonania szczególnie w zakresie kosztów utrzymania Urzędu,

11.  prowadzenie spraw gminy oraz wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej na podstawie odrebnych upoważnień

12.  wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

 

 

SKARBNIK GMINY:

 

1.      opracowanie projektu budżetu,

2.      nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu,

3.      przygotowywanie sprawozdania z wykonania budżetu, wykorzystania dotacji i innych funduszy.

4.      kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5.      sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

6.      dokonywanie kontroli finansowej, przygotowywanie i organizowanie obiegu dokumentów finansowych,

7.      nadzór i kontrola nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych

8.      nadzór nad realizacją dochodów własnych gminy, w tym opłat i podatków lokalnych, opłaty skarbowej oraz innych należności i opłat,

9.      księgowość budżetowa,

10.  wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawa dla głównych księgowych oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Wójta.

 

 

REFERAT FINANSÓW:

 

1.      opracowanie projektu budżetu gminy, analiza jego wykorzystania, wnioskowanie zmian i sporządzanie sprawozdań z jego wykonania,

2.      zapewnienie potrzeb bilansownia budżetu dochodami własnymi i zasilającymi,

3.      prowadzenie księgowości budżetowej,

4.      prowadzenie spraw w zakresie ewidencji i wymiaru oraz księgowości podatków i opłat lokalnych oraz innych należności i opłat

5.      prowadzenie obsługi kasowej,

6.      prowadzenie postępowania egzekucyjnego w administracji oraz postępowania zabezpieczającego,

7.      nadzór i  kontrola nad działalnością finansową jednostek organizacyjnych,

8.      obsługa finansowo-księgowa  jednostek pomocniczych,

9.      wykonywanie zadań związanych z realizacją ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych oraz podatku od towarów i usług,

10.  naliczanie, wypłata oraz rozliczanie wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników,

11.  prowadzenie księgi środków trwałych i wyposażenia, rozliczanie inwentaryzacji, dokonywanie umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych,

12.  prowadzenie spraw budowy i utrzymania gminnych dróg, ulic, mostów i placów,

13.  współdziałanie z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbami i Urzędami Skarbowymi oraz Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,

14.  wydawanie zaświadczeń zakresu prowadzonych spraw.

 

 

 

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

 

1.      sporządzanie aktów stanu cywilnego na podstawie przepisów prawa o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, dotyczące urodzin, małżeństw i zgonów,

2.      prowadzenie, przechowywanie i konserwacja ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych, dokonywanie w nich przypisów i wzmianek,

3.      przyjmowanie oświadczeń woli o wstąpieniu w związek małżeński, wyborze imienia dziecka, powrocie do poprzedniego nazwiska, uznaniu dziecka,

4.      prowadzenie skorowidzów aktów stanu cywilnego i wydawanie ich odpisów,

5.      wykonywanie innych zadań przewidzianych w ustawie o aktach stanu cywilnego oraz kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,

6. prowadzenie spraw wojskowe, w tym rejestracja i ewidencja przedpoborowych i poborowych oraz pobór,

7. prowadzenie postępowań cywilnych i karnych, w tym:

 - ustanawianie pełnomocnictwa w sprawach o ustalenie ojcostwa i roszczenia alimentacyjne oraz w sprawach o przysposobienie,

-  przyjmowanie pism sądowych i wywieszanie ogłoszeń o ustanowieniu kuratora,

- przyjmowanie pism sądowych w wypadku niemożności ich doręczenia adresatowi w jego miejscu zamieszkania,

-  składanie na wezwanie sądu urzędowo poświadczonych dokumentów w celu  odtwarzania akt sądowych,

8. leśnictwo i łowiectwo,

8. biuletyn informacji publicznej,

9. przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawców,

10. gospdarka gruntami, w tym w odniesieniu do gruntów komunalnych

 

STANOWISKO DO SPRAW ORGANIZACYJNO-KADROWYCH:

Zapewnienie obsługi administarcyjnej Urzędu, Rady oraz Komisji Rady, sprawy kancelaryjno - techniczne, prowadzenie spraw kadrowych pracowników  wyłączeniem kierowników gminnych jednostek organizacyjnych działających w dziedzinie oświaty, a w szczególności:

 

1.      obsługa administracyjna i organizacyjna Wójta i Sekretarza,

2.      obsługa centrali telefonicznej, faksu i kserokopiarki,

3.      przyjmowanie, wysyłanie i rozdzielanie oraz prowadzenie ewidencji  korespondencji wewnątrz i na zewnątrz Urzędu,

4.      prowadzenie rejestru skarg i wniosków,

5.      przygotowywanie i obsługa spotkań i zebrań organizowanych przez Wójta,

6.      zaopatrywanie Urzędu w niezbędny sprzęt i urządzenia, w tym materiały biurowe i kancelaryjne,

7.      prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy pracowników oraz ich akt osobowych,

8.      organizowanie szkolenia i doskonalenia zawodowego pracowników,

9.      zamawianie oraz nadzór nad wykorzystywaniem o przechowywaniem pieczątek i pieczęci,

10.  obsługa administracyjna Rady i Komisji Rady, w tym:

a)       przygotowywanie przy udziale właściwych merytorycznie pracowników materiałów dotyczących projektów uchwał,

b)      przygotowywanie oraz obsługa techniczna sesji, posiedzeń i innych spotkań,

c)       prowadzenie rejestru uchwał, zarządzeń i innych postanowień oraz ich przekazywanie właściwym podmiotom,

d)      współdziałanie z przewodniczącym Rady we wszystkich sprawach należących do jego właściwości,

11.  prowadzenie spraw nazw miejscowości i obiektów fizjograficznych

12.  realizacja zadań w zakresie bezrobocia,

    

 STANOWISKO DO SPRAW GOPODARKI KOMUNALNEJ I INWESTYCJI:

Sparwy gospodarki komunalnej, zagospodarowania przestrzennego, inwestycji, ochrony środowiska i przyrody, utrzymania gminnych obiektów i urzadzeń uzyteczności publicznej oraz gospodarki wodnej, a w szczególności:

 

1.      prowadzenie spraw z zakresu budowy, modernizacji, remontów i utrzymania urządzeń i obiektów wodociągowych i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną oraz gaz,

2.      zagospodarowanie przestrzenne, w tym:

a)       przygotowywanie materiałów do sporządzania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, projektów planów, ich uzgodnień i zmian

b)       przechowywanie i udostępnienie planów oraz wydawanie wypisów i wyrysów,

c)       ocena zmian oraz analiza wniosków w sprawach o sporządzenie lub zmianę planu,

d)      prowadzenie spraw związanych z roszczeniami finansowymi wynikającymi z ustaleń planu,

e)       współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz innymi podmiotami,

3.      ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, w tym prowadzenie rejestru wydawanych decyzji,

4.      ochrona i kształtowanie środowiska, w tym:

a)      ocena wpływu inwestycji i przedsięwzięć na stan środowiska,

b)      naliczanie opłat za szczególne korzystanie ze środowiska,

c)      prowadzenie spraw usuwania drzew i krzewów,

d)      współdziałanie z zainteresowanymi podmiotami,

e)      tworzenie i utrzymanie terenów zielonych,

5.      ochrona przyrody,

6.      utrzymanie gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,

7.      nazewnictwo ulic oraz numerów porządkowych nieruchomości,

8.      gospodarki wodnej, w tym współdziałanie z administracją rządową i samorządową oraz spółką wodna i mieszkańcami w zakresie melioracji podstawowych i szczegółowych,

 

 

STANOWISKO DO SPRAW EWIDNECJI LUDNOŚCI I ROLNICTWA:

1.Sprawy z zakresu ewidencji ludności, a w szczegółności:

- zameldowania i wymeldowania na pobyt stały i czasowy

- prowadzenie rejestrów stałych i byłych mieszkańców,

- prowadzenie kart osobowych mieszkańców

2. sprawy z zakresu dowodów osobistych, w tym:

- przyjmowanie i przekazywanie wniosków o wydanie dowodu,

- wydawanie dowodu,

3. zbiórki publiczne i zgromadzenia,

4. stały rejestr oraz spis wyborców,

5. sprawy z zakresu rolnictwa, a w szczególności:

 

- zwalczanie zaraźliwych chorób zwierzęcych,

-  współdziałanie z rolnikami oraz służbami i instytucjami działającymi w obszarze rolnictwa (hodowla i ochrona roślin i zwierząt, weterynaria, rynek rolny, doradztwo itp.) na rzecz rozwoju gospodarki rolnej,

- ochrona zwierząt

- szacowanie szkód powstałych w wyniku klęsk żywiołowych

 

 

STANOWISKO DO SPRAW OBRONNYCH I OŚWIATY:

 

 

1.       obrona cywilna, w tym:

opracowywanie projektów planów, wytycznych i opracowań,

- tworzenie formacji obrony cywilnej, określenie ich zadań, składów osobowych oraz szkoleń,

-  nakładanie obowiązków w ramach powszechnej samoobrony

-  nadzór nad jednostkami organizacyjnymi i zakładami pracy realizującymi zadania,

- prowadzenie magazynu sprzętu i wyposażenia,

2. sprawy obronności Państwa, w tym:

- nakładanie obowiązku świadczeń rzeczowych,

-     prowadzenie akcji posłańczej

- zakwaterowanie sił zbrojnych,

- uzupełnianie sił zbrojnych w czasie mobilizacji lub na wypadek wojny.

3.     sprawy oświaty, w tym:

-  prowadzenie spraw wynikających ze stosunku pracy oraz akt osobowych kierowników jednostek organizacyjnych,

- zakładanie, przekształcanie i likwidacja szkół i przedszkoli,

- współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie realizacji obowiązku szkolnego,

 - zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym możliwości rocznego przygotowania przedszkolnego,

- współdziałanie w opracowaniu arkuszy organizacyjnych placówek oświatowych,

- ocena dyrektorów,

- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

4.      ochrona informacji niejawnych, w tym kancelarii tajnej.

 

 

STANOWISKO DO SPRAW SPOŁECZNYCH I DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

 

1.      gospodarka lokalami mieszkalnymi, w tym:

- tworzenie i wykorzystanie zasobu,

-  naliczanie czynszów i opłat,

- naliczanie dodatków mieszkaniowych oraz wnioskowanie o dotacje,

2.      ochrona przeciwpożarowa, w tym:

- współdziałanie z ochotniczymi strażami pożarnymi w celu realizacji zadań gminy,

-     naliczanie ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych,

-  prowadzenie kart pojazdów i rozliczenie zużycia paliwa,

- współdziałanie z administracją rządową,

3.      kultura, sport i turystyka, w tym:

- współdziałanie w zakresie tworzenia instytucji kultury, stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz upowszechnienia sportu i turystyki,

-    udzielanie pomocy w organizowaniu imprez kulturalnych i sportowych

4.      ochrona zdrowia,

5.      działalność gospodarcza, w tym:

- dokonywanie wpisów i prowadzenie rejestru ewidencji,

-     dokonywanie zmian i skreśleń,

-  udostępnianie danych z ewidencji ,

6.      prowadzenie archiwum zakładowego,

7.      prowadzenie spraw socjalnych pracowników,

8.      utrzymanie cmentarzy na podstawie porozumienia z właściwymi organami,

9.      wydawanie zezwoleń na sprzedaż napoi alkoholowych oraz naliczanie opłat z tego tytułu.

STANOWISKO DO SPRAW OBSŁUGI ŚRODKÓW POMOCOWYCH, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ORAZ PROMOCJI:

1. promocja gminy, w tym:

- sporządzanie opracowań, ankiet i opisów oraz prezentacja ofert do wszelkiego rodzaju mediów reprezentujących wizerunek gminy,

- współudział i organizacja imprez promujących gminę,

- przygotowywanie, gromadzenie i dystrybucja materiałów reklamowo-informacyjnych,

- współpraca z jednostkami samorządowymi i państwowymi oraz organizachami, stowarzyszeniami bądź innymi podmiotami w zakresie promocji gminy,

2. pozyskiwanie środków zewnetrznych:

- prowadzenie monitoringu funduszy Unii Europejskiej oraz innych źródeł zewnętrznych,

- przygotowywanie wniosków aplikacyjnych,

- przygotowywanie studiów wykonalności i załączników do sporządzonych wniosków,

- koordynacja realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych,

- opracowywanie sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji projektów

- pomoc organizacyjno-merytoryczna w pozyskiwaniu zewnętrznych środków finansowych na realizację zadań gminnych jednostek organizacyjnych,

3.zamówienia publiczne - organizoawanie procedur zlecania zamówień publicznych zgodnie z przepisami prawnymi, w tym:

- wybór procedury zamówienia,

- przygotowanie ogłoszeń o zamówieniach publicznych,

- przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

- przygotowywanie regulaminów prac komisji przetargowych,

- przygotowywanie druków do prowadzonych postępowań,

- obsługa komisji przetargowych,

- uczestnictwo w procedurach odwoławczych

 

 

 

 

STANOWISKA PRACY DO SPRAW OBSŁUGI I KONSERWACJI URZADZEŃ:

 

1.      utrzymanie czystości i porządku wewnątrz i na zewnątrz budynku Urzędu oraz na przystankach, placach i parkingach,

2.      konserwacja i obsługa urządzeń wodociągowych i stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i kotłowni.

 


Liczba odwiedzin : 3366
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Wanda Golan
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Golan
Czas wytworzenia: 2003-06-18 13:30:08
Czas publikacji: 2003-06-18 13:30:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak