Rejestru, ewidencje, archiwa 

 
 

 

Rejestry i ewidencje udostępniane na wniosek pisemny lub ustny:

 

 

Nazwa rejestru lub ewidencji

 

Wydział, stanowisko prowadzące rejestr  lub ewidencję

 

Rejestr zarządzeń Wójta Gminy

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych -pok. nr 8

 

Rejestr uchwały Rady Gminy

Samodzielne stanowisko ds. organizacyjno – kadrowych – pok. nr 8

 

Rejestr decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji – pok. nr 12

 

Rejestr gruntów komunalnych

Samodzielne stanowisko ds. rolnictwa i gospodarki gruntami – pok. nr 1

 

Ewidencja emisji zanieczyszczeń do powietrza

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i inwestycji

 

Rejestr osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą

Samodzielne stanowisko ds. spraw społecznych i działalności gospodarczej – pok. nr 12

 

 

 

Rejestry i ewidencje udostępniane na pisemny lub ustny wniosek strony postępowania:

 

 

Nazwa rejestru lub ewidencji

 

 

Wydział, stanowisko prowadzące rejestr lub ewidencję

Rejestr wydanych zaświadczeń o dochodowości

Referat Finansów – pok. nr 2

Rejestr wydanych zaświadczeń o nie zaleganiu w zobowiązaniach podatkowych

Referat Finansów – pok. nr 2

 

Rejestr umów

Referat Finansów – pok. nr 2

 

Rejestr zezwoleń (decyzji o cofnięciu) na sprzedaż napojów alkoholowych

Samodzielne stanowisko ds. spraw społecznych i działalności gospodarczej – pok. nr 12

 

Rejestr wydanych i utraconych dowodów osobistych

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 1

 

Ewidencja ludności

Urząd Stanu Cywilnego – pok. nr 1

 

 

Archiwa:

 I. Archiwum zakładowe;

 II. Archiwum Urzędu Stanu Cywilneg

Urząd Stanu Cywilnego wydaje odpisy skrócone i zupene akt stanu cywilnego oraz zaświadczenia

1. o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub o ich braku;

2. o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Odpisy i zaświadczenia wydaje się na wniosek sądu lub innego organu państwowego, osoby, której stan cywilny został w akcie stwierdzony, jej wstępnego, zstępnego, rodzeństwa, mażonka lub przestawiciela ustawowego.

Odpisy i zaświadczenia, o których mowa w pkt 1 wydaje sie także na wniosek innych osób niż w/w, które wykażą interes prawny oraz na wniosek organizacji społecznej, jeżeli jest to uzasadnione celami statutowymi takiej organizacji i gdy przemawia za tym interes społeczny,

Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego może być także wydane na wniosek innych zainteresowanych osób.

 

 

 

Liczba odwiedzin : 9649
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Wanda Golan
Osoba odpowiedzialna za informację : Wanda Golan
Czas wytworzenia: 2004-07-13 10:55:41
Czas publikacji: 2004-07-13 10:55:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak