Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2218

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Jarosław Czubiak 2014-11-06 09:40:00ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)
[poprzednia wersja]
2. Jarosław Czubiak 2014-11-19 16:39:03zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie generatora energii wiatrowej o mocy 1,25 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 1735 ,1736 ,1737 , w miejscowości Domaniewice, gm. Domaniewice, ".
[poprzednia wersja]
3. Jarosław Czubiak 2014-12-22 11:13:24na wniosek z dnia 10.12.2014 Sylwester Imiołek Krepa 56 , 99 – 434 Domaniewice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo – socjalnym o obsadzie maksymalnej 500 DJP na działce nr 989/10 w miejscowości Krępa , gmina Domaniewice , powiat łowicki, województwo łódzkie , w obszarze istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 989/10,985/3 i 574 „
[poprzednia wersja]
4. Jarosław Czubiak 2015-01-28 12:47:48Dodanie P O S T A N O W I E N I E NR 6/2014
[poprzednia wersja]
5. Jarosław Czubiak 2015-02-10 10:15:53p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo
[poprzednia wersja]
6. Jarosław Czubiak 2015-02-17 09:44:40administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zespołu inwentarskiego hodowli bydła mlecznego na dz. nr 989/10,985/3 i 574 w miejscowości Krępa ,gmina Domaniewice ,powiat łowicki ,województwo łódzkie„
[poprzednia wersja]
7. Jarosław Czubiak 2015-02-18 16:55:21dodanie nowych obwieszczen
[poprzednia wersja]
8. Jarosław Czubiak 2015-03-19 13:36:03dodanie nowych decyzji
[poprzednia wersja]
9. Jarosław Czubiak 2015-04-22 21:37:24DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH
[poprzednia wersja]
10. Jarosław Czubiak 2015-06-18 13:25:31obwieszczenie o wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach nr : 1739 i 1740 w miejscowości Domaniewice gm. Domaniewice
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1702654 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij