Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl

Lista zmian dotyczących wiadomości 2366

LpModyfikowana przezData modyfikacjiOpis dokonanych zmian
1. Jarosław Czubiak 2016-04-19 13:40:12dodanie p o s t a n a w i a m Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.
[poprzednia wersja]
2. Jarosław Czubiak 2016-04-20 13:59:33 polegającego na Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.
[poprzednia wersja]
3. Jarosław Czubiak 2016-05-20 18:38:34dodanie I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I i II i III”
[poprzednia wersja]
4. Jarosław Czubiak 2016-08-05 14:40:07decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastruktura towarzysząca nr ew. działki 277 obręb Strzebieszew, gmina Domaniewice.”
[poprzednia wersja]
5. Jarosław Czubiak 2016-08-22 13:51:59dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2obręb Strzebieszew ”.
[poprzednia wersja]
6. Jarosław Czubiak 2016-09-05 13:26:35na Budowie obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą , na terenie istniejącej fermy drobiu nr ew. działki 805 obręb Skaratki, gmina Domaniewice.
[poprzednia wersja]
7. Jarosław Czubiak 2016-09-05 15:08:35na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.
[poprzednia wersja]
8. Jarosław Czubiak 2016-09-06 15:35:18dodanie na „Eksploatacji kopaliny –piasków i piasków ze żwirem ze złoża „RECZYCE V” położonego na gruntach w miejscowości Reczyce działki nr 451/1 ,452 ,454, 455,458 .
[poprzednia wersja]
9. Jarosław Czubiak 2016-10-05 15:32:15DECYZJA Odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na „na eksploatacji kopaliny – piasków i piasków ze żwirem , ze złoża „RECZYCE ”V położonego na gruntach w miejscowości Reczyce – działki 451/1 , 452 ,454 , 455 ,458 – obręb 5 Reczyce gm. Domaniewice powiat łowicki , woj .łódzkie
[poprzednia wersja]
10. Jarosław Czubiak 2016-11-10 12:02:27na „Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.
[poprzednia wersja]
11. Jarosław Czubiak 2016-11-10 12:12:09w sprawie środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Zmianie sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 277 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice.”
[poprzednia wersja]
12. Jarosław Czubiak 2016-11-15 13:48:15„Budowie Elektrowni fotowoltaicznej” Strzebieszew II wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną , drogowo –budowlana i ogrodzeniem nr ew. działki 220/1,109,83/1 obręb Strzebieszew gm. Domaniewice”.
[poprzednia wersja]
13. Jarosław Czubiak 2016-12-07 21:11:48DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach
[poprzednia wersja]
14. Jarosław Czubiak 2016-12-19 09:19:13dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Strzebieszew II wraz z niezbędną infrastrukturą towarzysząca - elektroenergetyczną, drogowo-budowlaną i ogrodzeniem na działce nr ewid. 220/1,83/1 i 109 w obrębie Strzebieszew, gm. Domaniewice.
[poprzednia wersja]
15. Jarosław Czubiak 2017-01-05 15:49:10dodanie obwieszczenia
[poprzednia wersja]
16. Jarosław Czubiak 2017-02-03 14:29:59Urząd Gminy w Domaniewicach informuje , iż RDOŚ w Łodzi wydał postanowienie Nr WOOŚ-I.4242.143.2016.MPw.8 z dnia 27 stycznia 2017 r o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na „Budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastruktura towarzyszącą na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew ”.
[poprzednia wersja]
17. Jarosław Czubiak 2017-02-27 13:01:03Na podstawie art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 po rozpatrzeniu wniosku p. Łukasz Kostrzewy reprezentowanego przez pełnomocnika Panią Emilię Krystek Dyrektora Biura Projektów Ekologicznych EkoProjekt z dnia 08.08.2016 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku inwentarskiego – kurnika wraz z urządzeniami i infrastrukturą techniczną na dz. nr 468 i 469/2 obręb Strzebieszew, gm. Domaniewice
[poprzednia wersja]
18. Jarosław Czubiak 2017-12-14 11:48:27zawiadamiam że na wniosek z dnia 01.12.2017(data wpływu 06.12.2017)Pani Lidii Kaczmarek – Jagiełlo reprezentującej Biuro Studiów i Projektów Drogownictwa STUDIO PROJEKT, ul. Osiedle Sowie 12, 58-100 Bystrzyca Górna, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice ”.
[poprzednia wersja]
19. Jarosław Czubiak 2017-12-27 22:13:55dodanie
[poprzednia wersja]
20. Jarosław Czubiak 2018-01-19 12:41:57Budowa obiektów inwentarskich wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki wieś Skaratki gmina Domaniewice.
[poprzednia wersja]
21. Jarosław Czubiak 2018-03-08 15:27:30o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice ” .
[poprzednia wersja]
22. Jarosław Czubiak 2018-03-27 09:57:34w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory na 54 stanowiska (t. j. 52+54DJP) wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 310/2 w miejscowości Skaratki gmina Domaniewice
[poprzednia wersja]
23. Jarosław Czubiak 2018-06-25 14:36:26Działając na podstawie art. 10 § 1 Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) informuję , iż organ I Instancji przed wydaniem decyzji ma obowiązek umożliwić Państwu wypowiedzenie się co do zebranych dokumentów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obiektów inwentarskich na terenie istniejącej fermy drobiu realizowanego na działce nr ew. 805 obręb Skaratki w m. Skaratki gm. Domaniewice”.
[poprzednia wersja]
Menu Podmiotowe

 
Ranking stron
 
Sprawy
Klucz:
 
Logowanie
Login:
Hasło:
 
Redaktorzy strony
BIP Redagują:
Zofia Sut   Napisz wiadomość
    Tel: 0-46 838-35-22
Beata Kapusta   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
    Tel: Brak
Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66
Ewa Walczak   Napisz wiadomość
    Tel: 46 830 17 66


Wersje elektroniczne
Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
1702654 odwiedzin
Statystyki zaawansowane

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

Zamknij