Menu Przedmiotowe
 
Pomoc społeczna
 
 
Tablica ogłoszeń
>Ogłoszenia i komunikaty 2018.
>Ogłoszenia, komunikaty.
>Gospodarka odpadami
>Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Domaniewice na lata 2008-2015
>Łowicka Grupa Rybacka - ogłoszenia
>Zakaz wstępu do lasów
>Informacje i ogłoszenia o zbędnym majątku ruchomym
>Komunikaty Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
>Ogólnokrajowe mapy dostępu do stancjonarnej telefonii i szerokopasmowego internetu
>Ostrzeżenia meteorologiczne
>Ochrona ludności - informator
>Konsultacje
>Zarządzenia Wojewody Łódzkiego
>DECYZJE ŚRODOWISKOWE
>Środowisko
>Stawki podatków lokalnych oraz wzory formularzy podatkowych - podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych - obowiązujących na 2018 rok
>Strategia rozwoju gminy.
 
 
Majątek
>2003
>2004
>2005
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice 2018
 
 
Zamówienia do 30 000 euro Gmina Domaniewice
>GOK Domaniewice
 
 
Zamówienia publiczne
>Ogłoszenia o przetargach 2018
>Ogłoszenia o przetargach 2017
>Ogłoszenia o przetargach 2016
 
 
Rejestry, ewidencje. archiwa
 
 
Dane publiczne
>Dokumenty kontroli
>Stanowiska, wystąpienia,oceny
 
 
Zagospodarowanie przestrzenne
>Obwieszczenia
>Ogłoszenia
>Plany zagospodarowania przestrzennego
>Tereny inwestycyjne
>Warunki zabudowy
>Studium uwarunkowań
 
 
Gospodarka nieruchomościami
>Ogłoszenia o przetargach 2018
> Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży 2018
>Ogłoszenia o przetargach
>Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
>Usunięcie drzew.
 
 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 
 
RODO - informacje
 
 
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.
 
 
Rejestr umów zawartych przez Gminę Domaniewice - aktualizowany na koniec każdego miesiąca
>2018
>2017
 
 
Urząd Stanu Cywilnego
>Wzory druków i formularzy
 
Programy
domaniewice.bipst.pl / Zagospodarowanie przestrzenne / Obwieszczenia
  Obwieszczenie Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Obwieszczenie (823 KB)

  Dodany 2018-07-03 09:28:18 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 236
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-07-03 09:29:17               Historia zmian [1]
  Publikacja 2018-07-03 09:28:26
  Obwieszczenie nr 248Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr 248 (376 KB) 

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-28 11:55:55 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 257
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-28 11:55:55               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-28 11:56:05
  Obwieszczenie nr 249Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie nr 249 (365 KB) 

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-28 11:58:18 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 259
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-28 11:58:18               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-28 11:59:12
  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowaniaWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   

  GKP 6733.1.2014                                                                                                              

  Domaniewice 18.12.2014

   

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

  o wszczęciu postępowania

   

   

  Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym / Dz. U. Nr 80 z 2003 roku poz. 717 z dnia 10.05.2003 r z późniejszymi zm. / oraz art. 61 KPA

  Zawiadamiam

  że w dniu 25.11.2014 r. zostało wszczęte na wniosek inwestora Gminy Łowicz ul. Długa 12, 99 – 400 Łowicz postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Jamno i Dąbkowice Górne na nieruchomości położonej w obrębie Rogóźno Drugie na działce nr 279.

  Wgląd do materiałów oraz informacja o przedsięwzięciu będą udostępnione w Urzędzie Gminy Domaniewice ul. Główna 2, 99 – 434 Domaniewice pokój nr 12 w godzinach urzędowania w terminie 14 dni od daty ukazania się niniejszego zawiadomienia.

  W tym samym czasie o miejscu można składać uwagi i wnioski w sprawie wszczętego postępowania.

   

  Wójt Gminy

  Paweł Kwiatkowski

   

  Dodany 2014-12-19 11:18:51 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 9056
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2014-12-19 11:21:21               Historia zmian
  Publikacja 2014-12-19 11:21:30
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  GKP 6721.1.1.2015

  Obwieszczenie

   

  o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice


   

          Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IV/21/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice.

   

  Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na przeznaczenie pod usługi. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 30 marca 2015r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

  Domaniewice, dnia 26 lutego 2015r.

   

   

   

  Wójt Gminy

   

  Paweł Kwiatkowski

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-02-26 10:23:57 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8776
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-02-26 10:23:57               Historia zmian
  Publikacja 2015-02-26 10:24:09
  ObwieszczenieWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Dodany 2015-03-05 09:44:16 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8729
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-03-05 09:48:59               Historia zmian
  Publikacja 2015-03-05 09:49:04
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy DomaniewiceWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice (64 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2015-06-25 08:36:33 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 8038
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2015-06-25 08:36:33               Historia zmian
  Publikacja 2015-06-25 08:36:46
  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie

  Wójta Gminy Domaniewice

   

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce

   

  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach w godz. urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach o godz.14oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaniewice. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Domaniewice do rozstrzygnięcia.

   

  Domaniewice, dnia 6 czerwca 2013r.

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2013-06-06 10:46:55 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 10027
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2013-06-06 10:46:55               Historia zmian
  OBWIESZCZENIEWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice z dnia 28 kwietnia 2017r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (77 KB)

   

  Uchwała Nr XXVIII/ 170 /17 Rady Gminy Domaniewice z dnia 03 marca 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki. (62 KB)

   

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze i Skaratki na fragmencie wsi Reczyce. (59 KB)

   

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o podjęciu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/107/16 Rady Gminy Domaniewice z dnia 28 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty wsi: Domaniewice i Skaratki. (59 KB)

   

  Fragment rysunku obowiązującego planu miejscowego. (281 KB)

  Dodany 2017-03-09 10:20:58 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 3388
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-04-28 09:24:55               Historia zmian [3]
  Publikacja 2017-03-09 10:21:24
  Obwieszczenie CzatolinWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  GKP.6220.1.2011

  Domaniewice, dn. 31.10.2011 r.

  ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
  o wszczęciu postępowania

  Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

  zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 18.10.2011/data wpływu 21.10.2011/ r., Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp.z.o.o.                  ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Czatolin” metodą odkrywkowa na dodatkowe obszary zlokalizowane w obrębie Reczyce, planowane do włączenia do ustanowionego obszaru i terenu górniczego „Czatolin I” zlokalizowanego w Reczycach / gmina Domaniewice, powiat łowicki ,województwo łódzkie/

  Projektowane przedsięwzięcie dotyczy powiększenia zasięgu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem – CZATOLIN , poprzez otwarcie nowych pól eksploatacyjnych w poszerzonych granicach obszaru górniczego CZATOLIN I.

  Projektowana działalność górnicza będzie również z kontynuacją dotychczasowej eksploatacji złoża w granicach uprzednio ustanowionego obszaru górniczego CZATOLIN I.

  Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach , pokój nr 12 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

  Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu  oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

  W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

  Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy w Domaniewicach pokój nr 12/.

  Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice- w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji /Reczyce/.

  Wójt Gminy

  Paweł Kwiatkowski

   

   

   


   

   

   

  Dodany 2004-09-22 14:19:14 przez Wanda Golan         Wyświetlony: 9643
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2011-10-31 11:50:08               Historia zmian [2]
  Publikacja 2014-12-19 11:18:58
  O B W I E S Z C Z E N I AWyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - polegająca na budowie sieci elektroenergetycznej średniego napięcia (240 KB)

   

  Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego - polegającej na budowie sieci wodociągowej. (214 KB)

   

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Pierwsze, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, i Skaratki, na fragmencie wsi Domaniewice. (178 KB)

   

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice. (100 KB)

   

  OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki na fragmencie wsi Reczyce. (180 KB)

  Dodany 2017-05-11 13:06:35 przez Jarosław Czubiak         Wyświetlony: 2879
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2017-07-24 17:53:01               Historia zmian [2]
  Publikacja 2017-07-22 06:25:41
  Obwieszczenie nr 247Wyślij pytanie do autora wiadomościPodgląd wydrukuPdfRSS

   Obwieszczenie nr 247 (351 KB)

  Sprawą zajmują się:
  Dodany 2018-06-28 11:54:48 przez Dróżka Justyna         Wyświetlony: 260
  Ważny do: bezterminowo
  Modyfikacja 2018-06-28 11:54:48               Historia zmian
  Publikacja 2018-06-28 11:54:59
  Menu Podmiotowe

   
  Ranking stron
   
  Sprawy
  Klucz:
   
  Logowanie
  Login:
  Hasło:
   
  Redaktorzy strony
  BIP Redagują:
  Zofia Sut   Napisz wiadomość
      Tel: 0-46 838-35-22
  Beata Kapusta   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Jarosław Czubiak   Napisz wiadomość
      Tel: Brak
  Dróżka Justyna   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66
  Ewa Walczak   Napisz wiadomość
      Tel: 46 830 17 66


  Wersje elektroniczne
  Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski
  1708822 odwiedzin
  Statystyki zaawansowane

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies

  Zamknij