Obwieszczenie Czatolin

GKP.6220.1.2011

Domaniewice, dn. 31.10.2011 r.

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

zawiadamiam

że na wniosek z dnia 18.10.2011/data wpływu 21.10.2011/ r., Kopalni Surowców Mineralnych KOSMIN Sp.z.o.o.                  ul. Maratońska 96 ,94 – 007 Łódź zostało wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na rozszerzeniu zakresu przestrzennego wydobywania kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Czatolin” metodą odkrywkowa na dodatkowe obszary zlokalizowane w obrębie Reczyce, planowane do włączenia do ustanowionego obszaru i terenu górniczego „Czatolin I” zlokalizowanego w Reczycach / gmina Domaniewice, powiat łowicki ,województwo łódzkie/

Projektowane przedsięwzięcie dotyczy powiększenia zasięgu przestrzennego wydobycia kopaliny pospolitej ze złoża kruszywa naturalnego – piasku i piasku ze żwirem – CZATOLIN , poprzez otwarcie nowych pól eksploatacyjnych w poszerzonych granicach obszaru górniczego CZATOLIN I.

Projektowana działalność górnicza będzie również z kontynuacją dotychczasowej eksploatacji złoża w granicach uprzednio ustanowionego obszaru górniczego CZATOLIN I.

Informuję o możliwości składania uwag i wniosków w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach , pokój nr 12 w terminie do 21 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łowiczu  oraz Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi.

W związku z powyższym, zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199, poz. 1227) informuję o wystąpieniu do organów współdziałających.

Dokumentacja w powyższej sprawie znajduje się w Urzędzie Gminy w Domaniewicach pokój nr 12/.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)  oraz art. 49 K.p.a. - informacja została podana do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy Domaniewice- w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu oraz na  tablicy ogłoszeń w miejscu prowadzenia inwestycji /Reczyce/.

Wójt Gminy

Paweł Kwiatkowski

 

 

 


 

 

 

Dodany 2004-09-22 14:19:14 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=1663