Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego na fragmencie obszaru wsi Reczyce

 

 

 

 

Ogłoszenie

Wójta Gminy Domaniewice

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment wsi Reczyce

 

            Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn zm.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IX/52/11 z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Zmiana dotyczy rozszerzenia terenu eksploatacji kopalin istniejącego zakładu górniczego na terenie Reczyc-Góry do granicy z wsią Domaniewice. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 8 października 2011r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Dodany 2011-09-09 11:23:27 przez Wanda Golan         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2019