Środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice

 Domaniewice 06.06.2012r.

 

Wójt Gminy Domaniewice 

GKP 6220.2.2012

 

 

DECYZJA

 

Na podstawie art. 71 ust.2 pkt. 2, art. 72 ust.1 pkt. 1 art. 73 ust.1, art. 75 ust.1 pkt. 4, art.82 oraz art.85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami), a także § 3 ust. 1 pkt. 90 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. z 2004 r., Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.), w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pauliny i Łukasza małż. Kostrzewa, zam. Strzebieszew 6, 99-434 Domaniewice i po przeprowadzeniu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 określam


środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika z zapleczem socjalnym i infrastruktura towarzyszącą na działce nr 468 w miejscowości Strzebieszew, gmina Domaniewice

 

DECYZJA GKP 6220.2.2012 w sprawie środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie kurnika (293 KB)

Dodany 2012-06-09 06:31:39 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2064