OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Domaniewice

Obwieszczenie

Wójta Gminy Domaniewice

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 do 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227) w nawiązaniu do uchwały Nr IX/52/11 Rady Gminy Domaniewice z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragment obszaru wsi Reczyce, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13 czerwca 2013 r. do 15 lipca 2013 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach w godz. urzędowania. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 czerwca 2013r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach o godz.14oo. Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 lipca 2013 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaniewice. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Domaniewice do rozstrzygnięcia.

 

Domaniewice, dnia 6 czerwca 2013r.

Dodany 2013-06-06 10:46:55 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2137