Postanowienie

Obwieszczenie o wszczęte postępowanie administracyjne  w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej na działkach nr : 1739 i 1740 w miejscowości Domaniewice gm. Domaniewice

 

CHARAKTERYSTYKA PRZEDSIĘWZIĘCIA 1. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA. Charakterystyka przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy i eksploatacji.

 

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

 

Decyzja - po rozpatrzeniu wniosku OSMAN TRADING Sp z o.o. Krępa 69 , 99- 434 Domaniewice p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Postanowienie 0 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam" Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki

 

Postanowienie 0 w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam: Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki

 

Postanowienie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Postanawiam: Stwierdzić obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki IlI" wraz z infrastrukturą towarzyszącą-elektroenergetyczną, drogową - budowlaną i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ewid. 1146 i 942, obręb geodezyjny Skaratki

 

Postanowienie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki

 

Postanowienie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratki

 

Postanowienie dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą - elektroenergetyczną , drogową - budowlana i ogrodzeniem zlokalizowanym na działce nr ew. 1146 i 942 , obręb Skaratk

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki I” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice.

 

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki II” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice.

 

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej „Skaratki III” wraz z infrastrukturą towarzyszącą – elektroenergetyczną – budowlaną i ogrodzeniem nr ew. działki 1146 i 942 obręb Skaratki gm. Domaniewice.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Rozbudowie zespołu inwentarskiego hodowli bydła mlecznego na dz. nr 989/10,985/3 i 574 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowick, województwo łódzkie„

 

 

D e c y z j a Na podstawie art. 105 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 ze zmianami) p o s t a n a w i a m umorzyć postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo

 

 

P O S T A N O W I E N I E NR 6/2014 po rozpatrzeniu wniosku Pana Piotra Gawlika, „Elektrownie Wiatrowe" Gawlik Spółka Cywilna z siedzibą w Łowiczu i po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania - na wniosek z dnia 10.12.2014 Sylwester Imiołek Krepa 56 , 99 – 434 Domaniewice zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie obory z zapleczem biurowo – socjalnym o obsadzie maksymalnej 500 DJP na działce nr 989/10 w miejscowości Krępa, gmina Domaniewice, powiat łowicki, województwo łódzkie, w obszarze istniejącego zespołu inwentarskiego na dz. nr 989/10,985/3 i 574„

 

 

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających, zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „ Budowie generatora energii wiatrowej o mocy 1,25 MW wraz z urządzeniami do przesyłania energii elektrycznej na działkach o numerach ewidencyjnych 1735 ,1736 ,1737 , w miejscowości Domaniewice, gm. Domaniewice, ".

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000 r., poz. 1071, z późn. zm.) oraz art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

 

 

Postanowienie o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

Dodany 2014-08-13 14:42:16 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2218