Obwieszczenie

GKP 6721.1.1.2015

Obwieszczenie

 

o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice


 

        Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 t.j.) oraz w myśl przepisów art.39 ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Domaniewice Uchwały Nr IV/21/15 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, na fragmencie obszaru wsi Domaniewice.

 

Zmiana planu dotyczy zmiany przeznaczenia terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami na przeznaczenie pod usługi. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice w terminie do dnia 30 marca 2015r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Domaniewice, dnia 26 lutego 2015r.

 

 

 

Wójt Gminy

 

Paweł Kwiatkowski

Dodany 2015-02-26 10:23:57 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2255