OGŁOSZENIE

 OGŁOSZENIE

Wójta Gminy Domaniewice

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) oraz w myśl przepisów art. 39 ust.1 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w nawiązaniu do uchwały Nr XXX/183/17 Rady gminy Domaniewice z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, fragmenty obszarów wsi: Domaniewice, Krępa, Reczyce, Rogóźno Drugie, Sapy, Stroniewice, Strzebieszew, Lisiewice, Rogóźno Pierwsze i Skaratki, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Domaniewice, w dniach od 23 listopada 2017 r. do 22 grudnia 2017r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach w godzinach urzędowania.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01 grudnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Domaniewicach o godz. 830.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Domaniewice z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej oraz adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 08 stycznia 2018 r. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Domaniewice. Nieuwzględnione uwagi zostaną przedłożone Radzie Gminy Domaniewice do rozstrzygnięcia.

 

Dodany 2017-11-17 13:06:18 przez Jarosław Czubiak         
Ważny do: bezterminowo


Biuletyn Informacji Publicznej - Gmina Domaniewice
Wydruk pochodzi z http://domaniewice.bipst.pl/index.php?action=pokaz&id=2647